Työhyvinvointi

Päiväkodin kasvattajien työssä jaksaminen, stressin säätely ja pedagogisen työn laatu

Tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää, millaiseksi päiväkodin kasvattajat kokevat työssä jaksamisensa ja miten työhyvinvointi on yhteydessä pedagogisen työn laatuun. Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien työssä on useita tekijöitä, jotka mahdollisesti aiheuttavat kuormitusta ja stressiä. Kiire, työn emotionaaliset paineet ja työn vaativuus haastavat työssä jaksamisen ja työstä palautumisen vapaa-ajalla. Samanaikaisesti työssä on paljon innostavia ja iloa tuottavia piirteitä. Työ lasten parissa on parhaimmillaan motivoivaa ja vaikuttaa myönteisesti hyvinvointiin. Kasvattajan oma jaksaminen ja hyvinvointi luovat pohjan lasten kanssa työskentelylle. Oletuksena on, että kasvattaja, joka on motivoitunut ja kokee työnsä mielekkääksi, kykenee herkemmin virittäytymään vuorovaikutukseen ja toimimaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla lasten kanssa.

Tutkimushankkeessa työhyvinvointia lähestytään tutkimalla työssä ilmeneviä vaatimuksia, jotka uhkaavat hyvinvointia sekä toisaalta voimavaroja, jotka suojaavat kasvattajia uupumiselta. Työhyvinvoinnin tilaa mitataan kasvattajien itse täyttämillä kyselyillä ja lisäksi kasvattajien tiimejä haastatellaan työyhteisössä jaksamista edistävistä ja uhkaavista tekijöistä. Stressin säätelyä tutkitaan mittaamalla syljen kortisolia ja alfa-amylaasitasoja työpäivän ja vapaapäivän aikana. Näin pyritään selvittämään kasvattajien stressin säätelyherkkyyttä, joka saattaa olla uhattuna, mikäli työn kuormittavuus käy ylivoimaiseksi. Toisaalta oletuksena on, että työssä koetut voimavarat kuten hyvä työilmapiiri ja sosiaalinen tuki, tukevat optimaalista stressinsäätelyä ja työstä palautumista. Tutkimukseen on osallistunut päiväkodin 3-6-vuotiaiden ryhmien kasvattajia (n=117) ja integroitujen erityisryhmien kasvattajia (n=89) kolmesta kunnasta pääkaupunkiseudulta.

Tutkimusryhmän tohtorikoulutettava KM Mari Nislin valmistelee hankkeeseen väitöskirjaansa ja lisäksi aineistosta on tekeillä opinnäytetöitä Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella.

Tutkijaryhmä:

Nina Sajaniemi (hankkeen johtaja), FT, dosentti, yliopistonlehtori

Mari Nislin, FT, post doc tutkija
Margaret Sims, PhD, University of New England
Eira Suhonen, KT, dosentti, yliopistolehtori

Laura Kiuru, KK, tutkimusavustaja

 

Lisätietoja: FT, post doc tutkija, Mari Nislin