Projektiin liittyvät opinnäytetyöt

Toppinen, M. (2017) Ryhmä mielessä. Päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien käsityksiä ryhmätilanteista. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Häkkinen, P. (2017) Pieni Oppiva Mieli -ohjelman vaikutus lasten sosiaalisten taitojen kehitykseen. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Harkoma, S. (2016) Aikuisen pedagogisen sensitiivisyyden kehittäminen taaperoryhmässä toteutetun PedaSens-intervention avulla. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Lehtisalo, H. (2016) Viisi- ja kuusivuotiaiden oppimaan oppimisen valmiuksien kehittyminen intervention avulla. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Urpoviranko, K. (2016) ’Mielet mielessä’. Haastattelututkimus taaperoiden kanssa työskentelevien varhaiskasvattajien kyvystä nähdä lapsi ryhmässä. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Pursi, A. (2015) Leikki pedagogisina hetkinä taaperoryhmässä – Narratiivinen tapaustutkimus aikuisen pedagogisesta sensitiivisyydestä improvisoidussa leikissä. Pro gradu. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.