Mistä on kyse?

”Pieni oppiva mieli” (POM) on ensimmäinen alle kouluikäisille lapsille suunnattu stressivasteiden säätelemisen, mielen malttamisen ja rauhoittumisen johdonmukaisen ja säännöllisen harjoittelemisen ohjelma Suomessa. Tutkimushankkeessa lapsia opetetaan  MindUP™-ohjelman periaatteilla tunnistamaan stressivasteiden säätelyjärjestelmän aktivoitumiseen liittyviä kehollisia tuntemuksia, pitämään niitä luonnollisena osana itseään ja viivästyttämään niiden synnyttämää välitöntä toiminnan ja mielihyvän palautumisen tarvetta. Lapsia ohjataan suuntaamaan tarkkaavaisuutta tietoisesti ympäristön erilaisiin ärsykkeisiin ja kiinnittämään huomioita niiden aiheuttamiin tuntemuksiin sekä itsessä että muissa. Ohjelmaan liittyvät säännölliset, ryhmässä tapahtuvat rauhoittumisharjoitukset. Rauhoittumisen ja sekä itsen että ympäristön tiedostamisen harjoitukset ovat aikaisempien tutkimusten mukaan vähentäneet pienten koululaisten jännitystä, ahdistuneisuutta, negatiivista mielialaa, impulsiivisuutta, ylivilkkautta, ahdistuneisuutta  ja masennusta (Lee ym. 2008; Mendelson ym. 2010; Shapiro ym.2008). Myönteisiä vaikutuksia on todettu ennen kaikkea sosiaalisissa taidoissa, tarkkaavaisuudessa, oman toiminnan ohjauksessa sekä akateemisissa taidoissa. (Burke 2013; Flook ym. 2010; Siegel 2010; Semple, ym. 2010; Black ym. 2009; Schonert-­‐Reichl & Lawor, 2010).

Pieni Oppiva Mieli -tutkimushanke on osa Hawn-säätiön rahoittamaa tutkimusta, jossa kehitetään varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan sovellettavaa Mind UP™-opetusohjelmaa. Säätiön tekijänoikeuksilla suojattu opetusohjelma palvelee tällä hetkellä lähes miljoonaa lasta muun muassa Yhdysvaltojen, Kanadan, Iso-Britannian, Serbian, Meksikon, Hong Kongin, Australian ja Uuden Seelannin alueilla.

Suomessa opetusohjelmaa sovelletaan osaksi julkisen päivähoidon varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Syksyllä 2015 Suomessa toteutettavaan tutkimukseen ilmoittautui yli 500 lasta ja huoltajaa sekä yli 20 päiväkotia pääkaupunkiseudun alueelta. Tutkittavat jaettiin toisistaan erillisiin koe- ja kontrolliryhmiin, mikä mahdollisti MindUP™-menetelmän vaikuttavuuden arvioinnin suhteessa lasten keskittymiseen, stressin säätelyyn, tarkkaavaisuuteen, sosiaalisiin-ja rauhoittumisen taitoihin. Alustavat tutkimustulokset antavat viitteitä MindUP™-opetusohjelman vaikuttavan myönteisesti lasten käyttäytymiseen ja tunteisiin liittyviin taitoihin.

Toimintakautena 2016-2018 tutkimusta jatketaan pääkaupunkiseudun alueella keskittämällä tutkimus tiettyihin päiväkoteihin, joiden henkilökunta koulutetaan opetusohjelman sisältöjen ja teemojen soveltamiseen osana päiväkodin varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa.

Pieni Oppiva Mieli -tutkimus on osa LASSO – Lasten stressinsäätely ja oppiminen -tutkimushanketta.