Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen tutkimusryhmä

Tervetuloa varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen tutkimusryhmän sivuille!

Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen tutkimusryhmässä toimivien ihmisten kiinnostuksen kohteena on kulttuuristen, sosiaalisten, psykologisten ja biologisten tekijöiden yhteisvaikutus lasten kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa. Yleisenä tavoitteena on saada lisää tietoa ryhmässä tapahtuvan toiminnan reunaehdoista ja tunnistaa kokonaisvaltaista oppimista vahvistavia tai vaarantavia tekijöitä. Pyrkimyksenä on edistää tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta vahvistavan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön rakentumista. Tutkimusryhmässä etsitään yhteistä ymmärrystä tarkastelemalla kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen ilmiötä monitieteisesti erilaisista teoreettisista viitekehyksistä.

Tutkimusryhmän tavoitteena on tutkia ja kehittää laadukasta varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä, jossa ryhmän tuella voidaan vahvistaa lasten oppimista ja kehittymistä sekä vastata kaikkien ryhmässä olevien lasten yksilöllisiin tarpeisiin.

Ryhmässä tutkitaan varhaiskasvatusta toimintaympäristönä, joka rakentuu erilaisista sosiaalisista systeemeistä ja joiden yhteys toisiinsa on merkittävämpää kuin yksittäisten systeemien ominaisuudet. Tutkimusryhmän toiminta koostuu useista osa-hankkeista, joissa tutkitaan mm. organisaatiokulttuuria ja johtajuutta, tiimityötä, elintapoja (liikunta, ravitsemus) sekä lasten ja henkilökunnan hyvinvointia. Tutkimushankkeen ydintä on opettajien pedagogisen sensitiivisyyden vahvistaminen, mikä lisää heidän kykyään säädellä lapsen toimintaa arjen tilanteissa ja vahvistaa lasten vertaissuhdetaitoja erityisesti leikissä. Edelleen ryhmässä arvioidaan erilaisten interventioiden laatua ja vaikuttavuutta ja tarkastellaan lasten erityisen tuen järjestämisen malleja inklusiivisesta näkökulmasta. Ryhmässä tutkitaan myös varhaiskasvatuspolitiikkaa, opettajankoulutuksesta työelämään siirtymistä ja lastentarhanopettajan ammatin induktiovaiheen kysymyksiä.

Hankkeen pitkä nimi: Lasten stressin säätely oppimisen turvana varhaiskasvatuksessa – pedagoginen sensitiivisyys lapsen intentioiden tunnistamisen ja toimintaan rohkaisemisen välineenä

Vastuullinen tutkija: Nina Sajaniemi

Hankkeen osaprojektit:

TAAPEROT

ERITYISRYHMÄT

TYÖHYVINVOINTI

PEDASENS-INTERVENTIOTUTKIMUS

PIENI OPPIVA MIELI (POM)

KANSAINVÄLINEN VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJUUSTUTKIMUS

Tutkijaryhmä:

Nina Sajaniemi (hankkeen johtaja), FT, dosentti, yliopistonlehtori

Eira Suhonen, KT, dosentti, yliopistolehtori

Alisa Alijoki, FT, yliopistonlehtori

Mari Nislin, FT, EO, post doc tutkija

Marja Syrjämäki, KM, tohtorikoulutettava

Jonna Kesäläinen, KM, tohtorikoulutettava

Taina Sainio, KM, tohtorikoulutettava

Sivi Harkoma, KM, tohtorikoulutettava

Laura Kiuru, KM, lastentarhanopettaja

Elviira Lehto, FT, post doc -tutkija

Annukka Pursi, KM, tohtorikoulutettava

Henri Pesonen, KT, yliopistonlehtori

Elina Fonsén, KT, yliopistonlehtori,

Suzanne Ekholm, KK, lastentarhanopettaja