Etusivu » LASSO-hanke

LASSO-hanke

Tervetuloa varhaiserityikasvatuksen tutkimusryhmän sivuille!

Tutkimusryhmän teoreettisena tavoitteena on pyrkiä rakentamaan integratiivinen näkökulma kehitykseen ja oppimiseen. Tutkimusryhmässä seurataan tiiviisti uusia, yhtenäistäviä kehitystieteitä, jotka ovat sitoneet yhteen löydöksiä aivotutkimuksesta, kehityksellisestä psykologiasta ja psykiatriasta, lapsuuden ja vanhemmuuden sosiologiasta, antropologiasta ja kasvatustieteistä.

Oma pyrkimyksemme tässä yhtenäistävässä viitekehyksessä on tutkia päiväkodeissa olevien lasten ihmissuhteiden vaikutusta heidän käyttäytymiseensä, kehitykseensä ja oppimiseensa. Lähtökohtanamme on, että oppiminen vahvistuu myönteisten tunnetilojen vallitessa ja vaarantuu kielteisen tunnetilojen jatkuessa. Uudet asiat, epäonnistumiset, vaatimukset, rajoitukset ja monet muutkin arkipäiväiset asiat nostavat sisäistä kiihtymystä eli stressiä. Lapsi kokee tämän kielteisenä tunnetilana, jota hänen on omin voimin vaikea säädellä ja vaimentaa. Tutkimuksessamme seuraamme miten tämä säätelykyky kehittyy ihmissuhteissa, ja miten se heijastuu lapsen käyttäytymiseen ja oppimiseen.  Säätelemätön kiihtymys pakottaa lapsen suojautumaan ja puolustautumaan, ja käyttäytymisessä tämä voi näkyä vetäytymisenä, uhmakkuutena, hyökkäävyytenä tai muina häiriöinä. Ylilyönnit käyttäytymisessä vaikeuttavat vertaissuhteita ja altistavat sosiaaliselle syrjäytymiselle.

Tutkimuksemme avulla pyrimme tuomaan varhaiskasvatuksen ja päivähoidon maailmaan työvälineitä, jolla ihmissuhteita voisi muuttaa entistä paremmiksi. Keskitymme erityisesti siihen, miten aikuiset onnistuvat tukemaan lasten toisia huomioon ottavaa yhteistoiminnallista käyttäytymistä eli niin sanottua prososiaalista käyttäytymistä. Vertaissuhteet puolestaan tarjoavat lapsille loputtoman laajan kentän harjoitella yhteistoiminnan, jakamisen ja keskinäisen auttamisen taitoja. Näitä harjoittaessa heidän aivonsa saavat kokemuksia, joiden varassa isompana tarvittavat sosiaaliset taidot kehittyvät.

Tutkimustemme avulla haluamme nostaa keskiöön ryhmään kuulumisen merkityksen. Lähdemme siitä, että ryhmä vahvistaa kaikkia siinä olevia lapsia ja että ryhmässä voidaan vastata kaikkien siinä olevien lasten yksilöllisiin tarpeisiin. Se vaatii opettajalta erityisiä taitoja, joiden oletamme olevan opittavissa. Tutkimuksiimme kuuluvien interventioiden avulla pyrimme vahvistamaan muun muassa opettajien ryhmähallinnan taitoja.

Tutkimuksissamme käytetään monia erilaisia menetelmiä. Keräämme runsaasti video-aineistoja ja käymme havainnoimassa päiväkotien toimintaa. Haastattelemme opettajia ja lapsia. Arvioimme lasten taitoja, kehitystä ja oppimista erilaisilla psykologisilla ja pedagogisilla menetelmillä. Lasten ja aikuisten stressireaktiivisuutta arvioimme määrittelemällä kahden eri strtessihormonin tasoa sylkinäytteistä.

Tutkimusryhmämme on julkaisut useita artikkeleita sekä kansallisissa että kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.

Hankkeen pitkä nimi: Lasten stressin säätely oppimisen turvana varhaiskasvatuksessa – pedagoginen sensitiivisyys lapsen intentioiden tunnistamisen ja toimintaan rohkaisemisen välineenä

Vastuullinen tutkija: Nina Sajaniemi

Hankkeen osaprojektit:

TAAPEROT

ERITYISRYHMÄT

TYÖHYVINVOINTI

PEDASENS-INTERVENTIO

KIUSAAMISEN EHKÄISY

PIENI OPPIVA MIELI (POM)

 

Tutkijaryhmä:

Nina Sajaniemi (hankkeen johtaja), FT, dosentti, yliopistonlehtori

Eira Suhonen, FT, yliopistonlehtori

Minna Törmänen, FT, tutkija

Alisa Alijoki, FT, yliopistonlehtori

Risto Hotulainen, FT, dosentti, yliopistonlehtori

Elina Kontu, FT, dosentti, yliopistonlehtori

Marjatta Kalliala, FT, dosentti, yliopistonlehtori

Riitta Soro, FT

Aino Soro – Paavonen LT, dosentti

Jukka Mäkelä LL, lastenpsykiatri

Mari Nislin, FT, EO, post doc tutkija

Laura Repo, KT, post doc tutkija

Suvi Nieminen, KM, tohtorikoulutettava

Marja Syrjämäki, KM, tohtorikoulutettava

Jonna Kesäläinen, KM, tohtorikoulutettava

Taina Sainio, KM, tohtorikoulutettava

Sivi Harkoma, KM, lastentarhanopettaja

Laura Kiuru, KK, lastentarhanopettaja

Annika Stormbom, LK, bio- ja ympärystieteet

Elviira Lehto, FT, post doc -tutkija

Annukka Pursi, KM, tohtorikoulutettava

Henri Pesonen, KT, yliopistonlehtori

Elina Fonsén, KT, yliopistonlehtori,

Suzanne Ekholm, KK, lastentarhanopettaja

Mainokset
%d bloggers like this: