Etusivu » Kiusaamisen ehkäisy

Kiusaamisen ehkäisy

Kiusaamisen ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa

Kiusaamisella tiedetään olevan vakavat ja pitkäkestoiset vaikutukset yksilön elämään. Pitkittäisseurantatutkimusten mukaan kiusaamisella on vakavat ja pitkäkestoiset seuraukset sekä kiusatuille että muita kiusaaville lapsille (Copeland et al., 2013; Sourander et al., 2009). Kasvava tutkimusnäyttö viittaa siihen, että kiusaaminen on voimakkaasti syrjäyttävää ja pitkään jatkuessaan se kaventaa uhrin toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia ja johtaa lopulta ihmisarvon menetykseen ryhmässä (Hamarus 2006). Kiusaamiseen olisi siksi tärkeä puuttua jo ensimmäisten sitä ennakoivien merkkien esiintyessä. Varhainen puuttuminen lisää psykologista, sosiaalista ja fyysistä turvallisuutta, ja turvallisella oppimisympäristöllä on suuri merkitys lasten kasvussa ja kehityksessä.

Toisilla lapsilla on merkityksellinen ja pitkäkestoinen myötävaikutus lapsen sosiaalistumiseen sekä kokonaiskehitykseen. Lapsen asema vertaisryhmässä on monella tavalla merkityksellinen, koska se kytkeytyy tiiviisti moniin eri prosesseihin lapsen kehityksessä, kuten sosiaaliseen kompetenssiin sekä akateemiseen suoriutumiseen (Ladd, Birch & Buhs 1999). Lapsen suhteet toisiin lapsiin alkavat kehittyä jo hyvin varhain. Päiväkoti on keskeinen kehitysympäristö, jossa nämä varhaiset suhteet kehittyvät ja jossa tulisi tukea terveiden vertaissuhteiden kehittymistä.

Tutkimuksen tavoite on kartoittaa kiusaamisen luonnetta sekä yleisyyttä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tarkastellaan päiväkotia sosiaalisena ympäristönä sekä varhaiskasvatuksen käytänteitä kiusaamista ylläpitävinä tai ehkäisevinä tekijöinä. Tavoitteena on tarkastella millaiset kasvatukselliset tai rakenteelliset tekijät vaikuttavat kiusaamisen esiintymiseen, ja voidaanko tietyillä toimenpiteillä vaikuttaa ilmiöön organisatorisen päätöksenteon kautta (esimerkiksi ryhmäkoot, kasvattajien koulutus, erityislasten määrät). Lisäksi tarkastellaan millaiset erilaiset pedagogiset ratkaisut vaikuttavat kiusaamisen esiintymiseen Tutkimuksessa mallinnetaan myös kiusaamista ehkäiseviä työtapoja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Tutkimukseen osallistuu Vantaan kaupungin  varhaiskasvatus ja se kattaa 6910 3–6 vuotiasta päiväkotilasta.

Tutkijaryhmä:

Nina Sajaniemi (hankkeen johtaja), FT, dosentti, yliopistonlehtori
Laura Repo, KT, post doc tutkija

Laura Kiuru, KK, tutkimusavustaja

Lisätietoja: Tohtorikoulutettava, KM Laura Repo

Mainokset
%d bloggers like this: