Kansainvälinen varhaiskasvatuksen johtajuustutkimus “Discourse of leadership in diverse field of early childhood education”

Varhaiskasvatuksen johtajuutta haastaa kansallisesti ja kansainvälisesti yhteiskunnalliset ja hallinnolliset muutokset. Usein kuitenkin varhaiskasvatuksen henkilöstöä ohjaa vahvasti organisaation vakiintuneet kulttuuriset tavat toimia, ja johtajien yhtenä tehtävänä on tässä ristipaineessa viedä uusia vaateita ohjaamaan toimintakulttuuria. Tässä tutkimuksessa tuotetaan focus group -keskustelujen diskursiivisen analyysin kautta tietoa johtajien ja varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksistä ja odotuksista johtajuudelle. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että varhaiskasvatuksen henkilöstön sitoutumiseen, työhyvinvointiin ja pedagogiikan laatuun voidaan vaikuttaa vahvasti johtajuuden kautta. Erityisesti yhtenäinen näkemys organisaation perustehtävästä, jaetut arvot ja hyvä rakenne jaetulle pedagogiselle johtajuudelle ovat keskeisiä varhaiskasvatuksen laatua määrittäviä tekijöitä.

Varhaiskasvatuksen kohtaamat haasteet muodostuvat sekä kansallisista että globaaleista ilmiöistä. Kansallisilla osatutkimuksilla tuotamme tietoa johtajuuden diskursseista paikallisessa varhaiskasvatuksen kontaktissa. Kansainvälistymisen, maahanmuuton ja yhteiskunnallisen eriarvoistumiskehityksen myötä suomalainenkin konteksti on muuttunut yhä erilaistuneemmaksi. Vertailevalla tutkimusotteella saadaan suomalaisen kontekstin lisäksi tietoa Etelä-Afrikan, Japanin, USA:n, Saksan ja Singaporen varhaiskasvatuksen johtajuudesta ja haasteista. Tämän avulla tuotamme tietoa kunkin maan vahvuuksista ja haasteista, minkä kautta voimme erottaa selkeämmin kulttuuriset piirteet ja ominaislaadun.

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä vallitsevista johtajuusdiskursseista ja niiden tuottamista erilaisista odotuksista varhaiskasvatuksen johtajuudelle. Selkiyttämällä varhaiskasvatuksen eri toimijoiden käsityksiä ja odotuksia johtajuudesta, tuetaan henkilöstön sitoutumista, osaamista ja työhyvinvointia, jonka kautta tavoitteena viimekädessä on pedagogisesti laadukas toiminta ja varhaiskasvatuksen laadukas toteutuminen jokaisen lapsen kohdalla.

Tutkimusryhmän perustamiskokous oli 21.4.2017, University of South Africa, Pretoriassa, Etelä-Afrikassa ja tutkimuksen suunnittelukokous Hampurissa Saksassa osana ILRFEC:n kuudetta konferenssia: 6th International Leadership Research Forum Early Childhood (ILRFEC) 4.-6.9.2017

Tutkimusryhmä on osa kansainvälistä varhaiskasvatuksen johtajuustutkijoiden ILRFEC verkostoa. (International Leadership Research forum http://ilrfec.org/)

 

Tutkimusryhmä:

Tutkimusryhmän johtaja, yliopistonlehtori Elina Fonsén, Helsingin yliopisto, elina.fonsen(at)helsinki.fi

Yliopistonlehtori Päivi Kupila, Tampereen yliopisto

Lehtori Tarja Liinamaa, Jyväskylän yliopisto

Professori Nkidi Phatudi, University of South Africa, Etelä-Afrikka

Apulaisprofessori Sharon Mampane, University of South Africa, Etelä-Afrikka

Yliopistonlehtori Modise Matshediso, University of South Africa, Etelä-Afrikka

PhD Namhla Sotuku, University of Fort Hare, Etelä-Afrikka

Yliopistonlehtori Chika Inoue, Tokoha University junior college, Japani

Apulaisprofessori Masayo Kawakita, Jumonji University, Japani

Professsori Tunde Szecsi, Gulf Coast University, Florida

Tohtoriopiskelija Shaireen Selamat Merchant, University of Warwick (Singapore)

Professori Petra Strehmel, Hamburg University Applied Sciences, Germany

 

Advisor memebers:

Professori Manjula Waniganayake, University of Macquarie, Australia

Emerita professori Eeva Hujala, Tampereen yliopisto

Educational Consultant, Jillian Rodd, UK

 

Opiskelijajäsenet

Vivianne Ruohola, Helsingin yliopisto

Marika Repo, Helsingin yliopisto

Markus Sauvola, Helsingin yliopisto

Jan Varpanen, Tampereen yliopisto

Sofia Fonsén, Tampereen yliopisto

Anna Reponen, Jyväskylän yliopisto

 

Lähteitä:

Fonsén, E. (2013). Dimensions of Pedagogical leadership in Early Childhood Education and Care. Teoksessa E. Hujala, M. Waniganayake & J. Rodd (toim.) Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press, 181–192. http://ilrfec.org/wp-content/uploads/2014/01/art_10Fonsen.pdf

Fonsén, E. (2014). Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksessa. (Pedagogical leadership in early childhood education.) Acta Universitatis Tamperensis 1914. Tampere: Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/95050/978-951-44-9397-3.pdf?sequence=1

Fonsén, E., Akselin, M-L. & Aronen, K. (2015). From distributed leadership towards joint leadership – a case study: the early stages of developing a new ECE leadership model for the city of Hämeenlinna. Teoksessa M. Waniganayake, J. Rodd & L. Gibbs (toim.) Thinking and Learning about Leadership: Early childhood research from Australia, Finland and Norway. International Leadership Research Forum (ILRF) Research Monograph #2. Sydney: Community Childcare Cooperative NSW, 116–130. http://ilrfec.org/wp-content/uploads/2017/09/thinking-about-leadership-2015-09.pdf

Fonsén, E. & Keski-Rauska, M-L. (tulossa) Varhaiskasvatusyksiköiden parijohtajuuden arviointi ja diskurssiivinen tarkastelu.

Fonsén, E. & Vlasov, J. (2016). Leading Pedagogical Quality in the Context of Finnish Child Care. Teoksessa C. Ringsmose & G. Kragh-Müller (toim.) The Nordic Social Pedagogical Approach to Early Years. Series: International Perspectives on Early Childhood Education and Development, Vol. 15. Cham: Springer International Publishing AG, 253–265

Hujala, E., Eskelinen, M., Chen, C., Inoue, C., Matsumoto, M., Kawase, M. & , S. (2016). Leadership tasks in Early Childhood Education in Finland, Japan and Singapore.  Journal of Research in Childhood Education, vol. 30, no.3, 406-421

Hujala, E., Waniganayake, M. & Rodd, J. (toim.) 2013. Researching Leadership in Early Childhood Education. Tampere: Tampere University Press.

Keski-Rauska, M-L., Fonsén, E., Aronen, K. & Riekkola A. (2016). Research on a joint leadership model for early childhood education in Finland. Journal of Early Childhood Education Research, 5(2), 310–328. http://jecer.org/fi/wp-content/uploads/2016/12/Keski-Rauska-Fonsen-Aronen-Riekkola-issue5-2.pdf

Parrila, S. & Fonsén, E. (toim.).(2016). Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus.

Soukainen, U. & Fonsén, E. (forthcoming) Will the Leadership Last? Sustainable Leadership in Early Childhood Education. OMEP –konferenssijulkaisu.

 

Mainokset