PedaSens-tutkimus laajenee Kajaanin, Mikkelin, Lappeenrannan ja Imatran kaupunkeihin

Miten parantaa varhaiskasvatuksen laatua ja lisätä lastentarhanopettajien vuorovaikutustaitoja ja pedagogista sensitiivisyyttä ryhmätasolla? Kysymyksiin vastaa PedaSens-tutkimus- ja kehittämishanke.

Lue lisää Helsingin yliopiston artikkelista

Mainokset

Tarinasta leikiksi – Tarinallisen leikin käsikirja

Millainen on aikuisen rooli lasten leikissä, mitä aikuinen voi tehdä lasten leikin hyväksi, tarvitsevatko aikuiset ja lapset myös yhteisiä leikkikokemuksia? Muun muassa näiden kysymysten äärelle syventyy Tarinasta leikiksi –Tarinallisen leikin käsikirja, jonka tarkoituksena on antaa varhaiskasvatuksen alan ammattilaisille konkreettisia vinkkejä lasten leikin havainnoimiseen, leikkiin osallistumiseen ja leikin rikastuttamiseen. Käsikirja lähestyy leikkiä tarinallisen leikin käytäntöjen näkökulmasta, mutta vinkkejä voidaan soveltaa myös yleisemmin lasten ja aikuisten leikillisiin kohtaamisiin. Tässä muutama ote käsikirjasta.

Käsikirjan kirjoittajana mm. LASSO-hankkeen tohtoriopiskelija Annuka Pursi

Tutustu lisää: https://www.leikkipäivä.fi/aikuiset-lapset-leikki/ 

Lappeenrannan päiväkodeille suunnattu infotilaisuus

Syksyllä 2017 Lappeenrannan päiväkodeissa alkavasta PedaSens-intervention kehittämistyöstä ja tutkimuksesta tiedotetaan Lappeenrannan kaupungintalon Valtuustosalissa maanantaina 22.5.2017 klo 13–15.00. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset, joilla on myös mahdollisuus ilmoittautua mukaan päiväkodeissa vuonna 2017–2018 toteutettavaan tutkimukseen ja kehittämistyöhön.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: sivi.harkoma@helsinki.fi 

Mikkelin kaupungin päiväkodeille suunnattu koulutus 30.1.2017

LASSO-tutkimushanke järjestää Mikkelin kaupungin alueella toimiville päiväkodeille suunnatun koulutuksen aiheena ”aikuisen pedagoginen sensitiivisyys”. Koulutuksessa perehdytään varhaiskasvatuksen ammattilaisten pedagogisen sensitiivisyyden teoriaan sekä käytännönläheisiin videoesimerkkeihin, jotka luennoitsija avaa kuulijoille vuorovaikutteisesti. Koulutus toimii infotilaisuutena keväällä 2017 Mikkelissä alkavalle kehittämistyölle ja tutkimukselle, johon osallistujilla on mahdollisuus ilmoittautua tilaisuuden yhteydessä. Annamme mielellämme lisätietoja koulutuksesta (sivi.harkoma@helsinki.fi).

Aika: maanantai 30.1.2017 klo 12–15.00

Paikka: Kalevankankaan koulun auditorio

LASSO-hankkeen koulutukset

LASSO-tiimi järjestää erikseen pyydettäessä luentomuotoisia koulutuksia, joissa hankkeen tutkimuksen teemoja käsitellään vuorovaikutteisesti ja lapsiryhmistä kuvattujen videoesimerkkien kautta. Koulutusten sisältöjen suunnittelussa huomioidaan tilaajan toiveet, ja niitä voi tiedustella Sivi Harkomalta (sivi.harkoma@helsinki.fi). 

Taaperot-tutkimushankkeen päätösseminaari 27.10.2016

autumn-275920_1920Kiitoksena kuluneesta yhteistyöstä järjestämme Taaperot-hankkeen päätösseminaarin Varhaiskasvatusviraston tiloissa (Käenkuja 3, Helsinki) torstaina 27.10.2016 klo 9–14.00. Tilaisuudessa tutustutaan hankkeen tuoreisiin tutkimustuloksiin ja jaetaan kokemuksia kuluneesta yhteistyöstä päiväkotien ja vanhempien kanssa. Seminaarin kutsu ja ohjelma löytyvät alta olevien linkkien kautta

taaperot_seminaarikutsu_27-10-2016

taaperot_seminaariohjelma_27-10-2016
 

Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien henkilökunnalle ja vanhemmille, mutta ylimääräisiä paikkoja varataan myös muille tutkimuksesta kiinnostuneille. Voitte ilmoittaa osallistumisestanne etukäteen tutkimusavustaja Sivi Harkomalle (sivi.harkoma@helsinki.fi).

Lämpimästi tervetuloa tilaisuuteen!

 

Ystävällisesti,

Taaperoiden tutkimustiimi

Lasten kehittyminen ja oppiminen sekä henkilökunnan työhyvinvointi päiväkotien integroiduissa erityisryhmissä

Varhaiserityiskasvatuksen vaikutus erityistä tukea tarvitsevien lasten toiminnan säätelyyn ja oppimiseen tutkimushankkeen ensimmäinen osahanke on toteutettu yhteistyössä Helsingin varhaiskasvatusviraston ja Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Hankkeen raportti on luettavissa seuraavan linkin kautta

http://www.hel.fi/static/liitteet/vaka/VALMIN_RAPORTTI%2021%206%202016.pdf

Mari Nislin väittelee lauantaina 9.4. aiheesta ”Nerve-wracking or rewarding? A multidisciplinary approach to investigating work-related well-being, stress regulation and quality of pedagogical work among early childhood professionals”. Väitöstilaisuus järjestetään klo 10 yliopiston päärakennuksen Pienessä juhlasalissa (Fabianinkatu 33).

Hermoja raastavaa vai palkitsevaa työtä päiväkodissa?

Kasvatustieteen maisteri Mari Nislin tutkii Helsingin yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan päiväkodin varhaiskasvattajien stressin säätelyä ja työssä jaksamista, ja miten nämä ovat yhteydessä pedagogisen työn laatuun. Nislin työskentelee Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Varhaiserityiskasvatuksen tutkimusryhmässä.

Varhaiskasvatustyö on keskellä murrosta. Hallituksen ehdottamat säästötoimenpiteet ovat aito uhka laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiselle. Muutokset vaikuttavat monin tavoin lasten ja heidän perheidensä elämään, mutta huoli kohdistuu myös päiväkodin henkilökunnan jaksamiseen ja työssä suoriutumiseen. Mari Nislinin väitöstutkimus osuu ajan hermolle, ja sen tuloksia voidaan hyödyntää yleisemminkin työyhteisöjen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Jaksamisesta ja uupumisesta

Nislinin tutkimuksessa tarkastellaan pääkaupunkiseudun varhaiskasvattajien kokemuksia työn kuormittavista ja kannattelevista tekijöistä, ja millä tavoin he kokevat työn imua tai uupumusta. Stressin säätelyä tutkitaan selvittämällä varhaiskasvattajien fysiologisia stressivasteita, ja työssä suoriutumista arvioidaan havainnoimalla pedagogisen työn laatua. Tulokset ovat rohkaisevia ja osoittavat, että varhaiskasvattajat suhtautuvat työhönsä keskimäärin myönteisesti ja kokevat työn imua.

Stressin säätely näyttäytyy keskimäärin vakaana. Sosiaalinen tuki kollegoilta ja esimiehiltä arvioidaan yleisesti riittäväksi, ja sillä on yhteyttä emotionaalisen kuormituksen kokemiseen. Aiemmat tutkimukset ovat vahvistaneet, että tuki ja arvostus työyhteisöltä on olennainen työssä jaksamista tukeva tekijä erityisesti silloin, kun työssä on paljon haasteita.

Osa kasvattajista oireilee

Osalla varhaiskasvattajista päivittäinen kortisolin eritys oli kuitenkin epäsäännöllistä, mikä saattaa viitata säätelyjärjestelmän kuormittuneisuuteen ja heikompaan palautumiseen työstä. Jaksamisen ongelmat on syytä ottaa vakavasti, sillä pitkittyessään kuormittuneisuuden kokemus ja epävakaa stressin säätely voivat olla aito uhka työssä jaksamiselle ja suoriutumiselle sekä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Työpaikan sosiaalinen ilmapiiri vaikuttaa stressin säätelyyn

Nislinin tutkimuksesta nousevat esiin stressin säätelyn ja tiimityöskentelyn väliset yhteydet, mikä vahvistaa käsitystä, että stressin säätelyssä ei ole kyse vain yksilön sisäisestä tapahtumasta, vaan se riippuu työpaikalla vallitsevasta sosiaalisesta ilmapiiristä. Ratkaisevaa on, miten työyhteisössä osataan tukea toisia työntekijöitä ja kannatella heitä haasteiden hetkellä.

Stressin säätely on vahvasti sosiaalista ja yhteisöllistä. Aivan kuten lapset, myös aikuiset tarvitsevat kanssasäätelyä. Tämä tarkoittaa virittäytymistä toisen viesteille, myötätuntoista ja toisen emotionaalista tilaa kunnioittavaa käyttäytymistä.

Nislin uskoo, että kanssasäätelyn merkityksen oivaltaminen voi edistää työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen laatua ja vahvistaa aikuisten myönteistä keskinäistä viestintää. Tämä taas peilautuu lapsiin, jotka omaksuvat aikuisilta sosiaalisia sääntöjä.

Mari Nislin väittelee 9.4. Helsingin yliopistossa erityispedagogiikan alaan kuuluvasta aiheesta ”Nerve-wracking or rewarding? A multidisciplinary approach to investigating work-related well-being, stress regulation and quality of pedagogical work among early childhood professionals”. Väitöstilaisuus järjestetään klo 10 yliopiston päärakennuksen Pienessä juhlasalissa (Fabianinkatu 33). Tilaisuus on suomeksi. Englanninkielinen väitöskirja on sähköisesti luettavissa osoitteessa:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2012-0

Väittelijän yhteystiedot:

Mari Nislin, puh. 040 591 1559, s-posti mari.nislin@helsinki.fi

Maaliskuussa 2016 julkaistiin uutta tutkimustietoa varhaiskasvatuksessa toimivien ammattilaisten stressin säätelyyn ja työssä jaksamiseen liittyen

c(2016). Occupational well-being and stress among early childhood professionals: the use of an innovative strategy to measure stress reactivity in the workplace. Open Review of Educational Research: Vol. 3, No. 1, pp. 1-17. doi: 10.1080/23265507.2015.1128352

Lähde: Occupational well-being and stress among early childhood professionals: the use of an innovative strategy to measure stress reactivity in the workplace

LASSO-hanke sosiaalisessa mediassa

Hankkeen ajankohtaiset kuulumiset päivitetään jatkossa Facebook-sivustolle https://www.facebook.com/lassoproject/. Olkaahan kuulolla ja kommentoikaa vapaasti!

Hankkeen jouluterveiset tutkimukseen osallistuville

Hyvät LASSO-hankkeen tutkimuspäiväkodit ja tutkimuslasten vanhemmat,

Näin vuoden 2015 päätteeksi on ilo kiittää Teitä kuluneesta yhteystyöstä lasten ja tutkimuksen hyväksi. Syksyn aikana ilmoittautuneiden lasten aineiston keruun ensimmäinen vaihe on saatu kunnialla päätökseen ja onnistuimme loistavasti muun muassa kortisolinäytteiden ottamisessa.

Aineiston keruu jatkuu tulevan vuoden myötä muun muassa keväällä ilmoittautuneiden lasten näytteiden keräämisellä sekä päiväkodeissa tehtävillä Bayley-testauksilla. Uusien lasten vanhemmille on lähetetty sähköpostitse myös kysely lasten terveydentilaan liittyen, mihin voitte vastata sähköisesti viestissä olevan linkin kautta.

Toivomme vilpittömästi yhteystyön jatkuvan yhtä antoisana myös tulevaisuudessa.

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!

Parhain terveisin,

LASSO-hankkeen tutkimushenkilöstö

Syksyn 2015 näytteenotto

Hyvät vanhemmat ja tutkimuspäiväkotien henkilökunta,

LASSO-taaperoiden kortisolinäytteet otetaan viikkojen 45 ja 46 aikana. Näyteputket on jaettu suurelle osalle tutkimuspäiväkodeista Helsingin yliopistolla järjestetyn infotilaisuuden yhteydessä 2.11.2015, ja poissa olleille putket toimitetaan suoraan päiväkoteihin viikolla 45. Lapsen päiväkotiryhmän henkilökunta jakaa putket vanhemmille.

Näytteenoton toivomme tapahtuvan päiväkodeissa ja kotona näiden viikkojen sekä viikonloppujen aikana. Päiväkotinäyte (A) voidaan ottaa minä tahansa Teille sopivana päivänä. Kotinäyte (B) otetaan viikonloppuna tai vapaapäivänä, jolloin lapsi ei ole päiväkodissa.

Näytteet noudetaan päiväkodeista viikolla 47, joten niiden tulisi olla otettu ja palautettu päiväkodille viimeistään 16.11.2015. Mikäli toivotte lisää aikaa näytteen ottamiseen, tai haluatte kysyä jotain tutkimukseen liittyen, voitte kääntyä tutkimushenkilöstön puoleen. Ohjeet näytteen ottamiseen löydätte sivuston kohdasta – Ohjeet näytteen ottamiseen.

Ystävällisin terveisin,

LASSO-hankkeen tutkimushenkilöstö

SYKSYN 2015 INFO-TILAISUUS

Ystävälliset terveiset LASSO-hankkeesta,

Marraskuun alussa hankkeemme järjestää tiedotustilaisuuden kaikille Taapero-tutkimuksesta kiinnostuneille. Tämän viestin myötä toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleeksi LASSO-hankeen infotilaisuuteen maanantaina 2.11.2015 klo 14-16.00. Tilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa, osoitteessa Yliopistonkatu 3, Porthania, P674. 

Tilaisuuden yhteydessä tiedotamme päiväkotien henkilökuntaa sekä vanhempia ja huoltajia hankkeen sisällöstä ja ajankohtaisista asioista muun muassa syksyn näytteiden ottamiseen liittyen. Tilaisuuden aikana Teillä on mahdollisuus kysyä ja keskustella tutkimuksesta yhdessä tutkimusryhmän henkilökunnan kanssa. 
 
LASSO–hankkeen tutkimushenkilökunnan puolesta,
 
Hankkeen vastuullinen tutkija
Nina Sajaniemi, FT, dos., yliopistonlehtori                                  
Puh., 050-3183986                                                                                            
email., 
nina.sajaniemi@helsinki.fi                                 
 
Tiedottaja
Sivi Harkoma, KK, tutkimusavustaja
Puh.,  050-4487034
email., 
sivi.harkoma@helsinki.fi

Kevään 2015 näytteenoton info

LASSO-hanke kerään lasten kevään kortisolinäytteet päiväkodeista ja kotoa 22.5.2015 alkaen. Näyteputket toimitetaan päiväkoteihin viikolla 21-22, mistä päiväkodin henkilökunta jakaa putket eteenpäin vanhemmille. Näytteet tulisi ottaa päiväkodissa näiden viikkojen perjantaina tai maanantaina. Kotinäytteet otetaan viikonloppujen aikana vanhempien valitsemana päivänä. Ohjeet näytteen ottamiseen löytyy sivun ylälaidasta.

Stressin säätely: Kehityksen, oppimisen ja vuorovaikutuksen ydin

 

Stressin säätely

Stressillä on surkea maine: kaikki haluavat siitä eroon. Ihmisen koko elämä onkin stressin säätelyä. Surullista? Ei vaan erittäin lohdullista, koska stressi aktivoi aivoja ja sen sääteleminen muovaa niitä myönteisesti. Stressi kertoo kiinnostuksesta ja uteliaisuuden heräämisestä.

Ilman stressiä emme kohdista tarkkaavaisuuttamme emmekä opi uutta. Säätelemättömänä stressi aiheuttaa kuitenkin dramaattisia seurauksia kehitykselle ja oppimiselle koko elämänkaaren aikana. Esimerkiksi monet mielenterveyden ongelmat, riippuvuudet ja oppimisen häiriöt liittyvät stressin säätelyn vaikeuksiin. Ihmisen stressijärjestelmän kehittymiseen ja toimintaan vaikuttavat hyvinkin pienet asiat vuorovaikutusympäristössä. Säätelytaitojen oppiminen alkaa heti elämän alussa, jatkuu kiihkeänä lapsuus- ja nuoruusvuosien ajan ja on mahdollista yhä aikuisiälläkin. Hyvät stressin säätelyn taidot ovat hyvinvoinnin lähde.

Tämä useilta tieteenaloilta tietoa ja ymmärrystä ammentava teos tarjoaa ainutlaatuisen kokonaisnäkemyksen ihmisen stressijärjestelmän syntyyn, kehitykseen ja merkitykseen. Teoksessa painotetaan ihmisen sosiaalista ainutlaatuisuutta ja leikillisyyttä sekä yhdessä toimimisen, tuntemisen ja ajattelemisen ensisijaisuutta.

Lähteet: Sajaniemi, N. Suhonen, E. Nislin, M. & Mäkelä, J.  2015. Stressin säätely – Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. PS-kustannus.

Upcoming Events

No upcoming events